Foreningens struktur | AB Nymarksvej

AB Nymarksvej

Foreningens stuktur

Andelsboligforeninger virker efter en direkte demokratisk model, som grundlæggende styres af lovgivningen på området og af foreningens egne vedtægter.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Det er generalforsamlingen, der vedtager budgettet, huslejens størrelse, fastsætter andelsværdierne, vedtager eller forkaster væsentlige forslag, samt vælger den bestyrelse, som skal varetage foreningens interesser det kommende år.

Bestyrelsen

Bestyrelsen træffer året igennem en lang række beslutninger vedrørende foreningens drift og igangværende projekter.

Bestyrelsesbeslutninger, der går ud over den daglige og almindelige drift, og som har almen interesse, forelægges fællesmødet til drøftelse før iværksættelse..

Fællesmøderne

Fællesmøderne er vores demokratiske fundament og et vigtigt forum for foreningens drift.

Fællesmøderne har ikke nogen formel besluttende myndighed, men det er på mange måder dem, der får foreningen til at hænge sammen – som forum for debat og kommunikation.

Her vendes mange store og små spørgsmål, hvilket også er en stor hjælp for bestyrelsens arbejde.

Udvalgene

De mange udvalg er en meget vigtig del af vores hverdag, og de er i høj grad medvirkende til at vi har en velfungerende forening, og de er en forudsætning for at vi kan fortsætte med at være en selvadministrerende forening.

Udvalgene har forskellige størrelser – nogle har kun ét medlem – og nogle har vekslende arbejdsaktivitet de forskellige år.

Ved større nyanskaffelser og vedligeholdelsesarbejder kan nedsættes ad hoc udvalg, til at forberede disse specifikke opgaver.

Vi har ca. 25 udvalg, der hver har ansvaret for deres del af foreningens drift. Udvalgenes arbejde er med til at lette bestyrelsens arbejde.

Mange udvalg hjælper med at holde øje med foreningens vedligeholdelsestilstand og tilkalder professionel assistance, hvis dette er nødvendigt, eller planlægger opgaver, der kan udføres på arbejdsdage.

Større projekter skal vedtages på en generalforsamling inden igangsætning.

Udvalgene fremlægger budgetønsker indenfor deres område. 

Arbejdsdage

En anden vigtig ingrediens i vores forening er arbejdsdagene – både på det praktiske og på det sociale plan. Det er indtil videre lykkedes os at vedligeholde fælleshuset og foreningens udearealer primært ved egen kraft.

Der er mange som møder op og gør en god indsats til de fleste arbejdsdage. Det er vigtigt, at man som andelshaver deltager i dette arbejde (med mindre, selvfølgelig, at man er forhindret på grund af alder, sygdom eller lignende), så vi fortsat selv kan klare opgaverne, og undgå udgiften til professionel assistance.

Samtidig med at vi får noget praktisk fra hånden, foregår det altid i fantastisk selskab.  Arbejdsdagene starter som regel med fælles morgenmad og slutter efter en velfortjent frokost.

Vi har 4-5 arbejdsdage om året.

Opgaven med rengøring af fælleshuset er fordelt på 6 rengøringshold, der på skift gør rent en gang om måneden, som regel en lørdag formiddag. Nogle opgaver som f.eks. rengøring af vaskeri og toiletter, sker en gang om ugen, og disse opgaver fordeles blandt rengøringsholdet.

Traditioner

Vores mange traditioner er med til at skabe socialt sammenhæng i vores forening. Her danner vores dejlige fælleshus rammen om de mange aktiviteter.

I februar har vi vores fastelavnsfest med tøndeslagning for både små og stor børn. Efterfølgende er der hygge med  kaffe  og hjemmebagt fastelavnsboller.

Til påske kommer påskeharen på besøg og gemmer påskeæg og godter rundt i foreningen, som børnene så morer sig med at finde.

Til Sankt Hans laver vi mad på grillen og spiser sammen. Senere er der bål på vores grønne område med fællessang fra højskolesangbogen, som vi lige har indkøbt de nyeste eksemplarer af.

Foreningens fødselsdag holdes midt i september med kaffe og lagkage om eftermiddagen. Ind i mellem er der også fest om aftenen. Alle der deltager hjælper med enten madlavning, borddækning eller oprydning.

I reglen samles vi også til vinsmagning et par aftener i løbet af året. Vi har vores egen sommelier, som laver temaaftener og  indkøber vin, som der efterfølgende er mulighed for at bestille.

Nytårsaften er der igen foreningsfest – med dronningens nytårstale, hjemmelavet festmenu, pakkeleg og champagne med kransekage kl. 24.00. Igen tager alle del i det praktiske arbejde.